Ανακοινώσεις

Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα

Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 στο σχολείο μας, το οποίο επελέγη μαζί με άλλες σχολικές μονάδες, διενεργήθηκαν οι Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα (αποκαλούμενες και «Ελληνική PISA») στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024, οι εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών/τριών, το οποίο ορίζεται σε τουλάχιστον 6.000 μαθητές/τριες για τη ΣΤ’ Δημοτικού και έως 6.000 μαθητές/τριες για τη Γ’ Γυμνασίου και στοχεύουν στην αξιόπιστη αποτύπωση του επιπέδου των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. 

 Το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν μετράει βαθμολογικά, τα γραπτά είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων δίνει  πληροφορίες για τον βαθμό επίτευξης των στόχων των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών σε εθνικό επίπεδο, ώστε να αποτυπωθεί ο βαθμός αφομοίωσης της εκπαιδευτικής ύλης, αλλά και ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και κυρίως της κριτικής σκέψης τους.